28 వేల కంటే తక్కువకే బంగారం

బంగారం ధరలు విపరీతంగా పడిపోయాయి. ఎంసిఎక్స్ మార్కెట్ లో ధర రూ.28వేల కంటే తక్కువకు చేరింది. గత పక్షం రోజులుగా పసిడికి కొనుగోలు దారులు లేక వెలవెలబోతోంది. గత వారంలో వివాహాల రద్దీని బట్టి పసిడి ధరలో కాస్త వృద్ధి కనిపించినప్పటికీ అనంతరం ధరలు క్షీణించడం మొదలయ్యాయి

http://www.onlineap.com/telugu/city-news/bangaram-daralu-viaparitham-ga-padipoyae

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.