Bà bầu có nên ăn yến sào

Nên bổ sung yến sào cho phụ nữ mang thai từ 3 tháng đầu trở đi

Nguồn gốc của yến

Từ xưa, yến sào là món ăn của vua chúa, quý tộc mang lại rất nhiều tác dụng tốt cho người dùng. Yến sào thực chất là nước dãi của con chim yến. Vào mùa sinh sản chim yến làm tổ đẻ và ấp trứng tạo ra tổ yến. Tổ yến được tìm thấy phổ biến ở Nha Trang — Khánh Hòa và các tỉnh ven biển miền trung.

Bà bầu có nên ăn yến không?

Chắc hẳn bạn cũng biết trong yến sào Khánh Hòa chứa các thành phần dinh dưỡng quý hiếm cần thiết cho sự phát triển của thai nhi. Việc sử dụng tổ yến thường xuyên sẽ giúp nâng cao hệ miễn dịch, tăng cường sức đề kháng nên việc phân vân bà bầu có nên ăn yến thì hãy hoàn toàn yên tâm nhé.

Yến là món ăn dinh dưỡng mà bất kì mẹ bầu nào cũng nên bổ sung
Yến chưng đường phèn là món ăn quen thuộc nhất
  Thế giới dinh dưỡng

  Written by

  Thế giới dinh dưỡng cung cấp các sản phẩm dinh dưỡng cho mọi nhà

  Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
  Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
  Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade