Những món đồ từ Gỗ Lũa ngàn năm tuổi siêu khủng hồi xuân

Những gốc gỗ lũa có tuổi đời lên đến hàng trăm năm và thuộc vào hàng siêu khủng đã hồi xuân trong những tác phẩm nghệ thuật có giá tiền tỷ đang được các đại gia săn lùng và trở thành sản phẩm lạ lẫm trong giới nhà giàu.

Chi tiết tham khảo link website: http://www.noithatgoquy.com/tin-tuc/nhung-mon-do-tu-go-lua-ngan-nam-tuoi-sieu-khung-hoi-xuan-nid32.html

Hình ảnh chi tiết:

Like what you read? Give Dung Xinh ^^ a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.