Sập gỗ trắc giá 1,5 tỷ tại kho đồ cũ Hà Nội

Chiếc sập được làm bằng gỗ trắc tại kho đồ cũ của nhà ông Thưởng (Đông Anh-Hà Nội) hiện nay đang có giá lên tới 1,5 tỷ đồng.

Tham khảo tại link website :http://www.noithatgoquy.com/tin-tuc/sap-go-trac-gia-15-ty-tai-kho-do-cu-ha-noi-nid34.html

Hình ảnh chi tiết của sản phẩm:

Like what you read? Give Dung Xinh ^^ a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.