Üreten ve geliştiren biz olmadığımız için diğer bir yandan. Devamlı tercüme etmek bayıyor…
Engin Gürelli
1

“Bilgisayar”ı da üreten biz değiliz ama vaktinde müdahale edilince kompüter yerine bilgisayarı benimsetmişiz. Üretmek elbette ki önemli ancak üretemiyoruz diye dünyadan habersiz olmamıza da gerek yok. Özellikle teknoloji dünyasında çeviri haberciliği de olmasa herhalde Türkiye’de 3 maymunu oynardık. Siz İngilizce okuduğunuzda anlıyorsanız, anladığınızı Türkçe yazarak başkalarının da bilgi sahibi olmasına yardımcı olabilirsiniz…

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.