Bence en azından şuan da sorun yazmakta veya paylaşmakta değil.
Bahar
31

Gülbahar, sadece popüler olanı yazmak içerik üretmek değildir. Ansiklopediler sadece popüler olan konuları yazmış olsaydı, 20 cilt yerine 1–2 cilt olurlardı. Burada aslında içerik üretmekten kastım, her konunun uzmanının, kanaat önderinin bilgilerini, tecrübelerini aktarması fakat sadece bu şekilde üretilen içerik de ansiklopediden farksız olacağı için diyorum ki “birşey biliyorsanız yazın, paylaşın, başkaları da okusun, faydalansın” :)

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.