Designing the new identity of one of Turkeys’ leading initiatives in digital journalism.

The evolution of human communication

As people have been changing throughout history, they have been including communication methods to this change. Communication created journalism and journalism has created many fields itself during this evolution. It has, on the other hand, succeeded in integrating itself into those field that have been created.

© http://apracticeforeverydaylife.com/projects/identity-16

Kullanıcı deneyimi ve görsel iletişim tasarımı, insanla iletişime geçen her projenin başında, proje sorumluları tarafından hesaba katılması gereken özelliklerden. Mimari projelerde, bu mühim konulara gereken önem verilmediğinde; örneğin otoparkta arabasını bulamayan, yolculuk yapacağı aracını kaçıran, hastasını ziyaret etmek isterken başka hastaların odasına giden kişilerle ve hedef kitlesiyle doğru iletişimi kuramayarak…

Harf Devrimi’nin toplum üzerinde oluşturduğu geçiş sürecinin bugünlere kadar gelmesi, toplum üzerindeki ciddi bir uyku hâlinin göstergesi. Üretime dayalı diğer konularda da insanların ne yazık ki, dürtülmeye ihtiyacı var.

Boş zamanlarında yeni alfabeye çalışan bir dükkan sahibi. © ‘Türkiye Okula Gidiyor’ — Williams, M. Owen, The National Geographic Magazine, Ocak, 1929.

Endüstriyel devrimin; insanları makineleştirdiği ve endüstrinin getirdiği eğitim sistemlerinin, doğal bir varlık olan insandan ziyade, makinelere hitaben hazırlandığı ve uygulandığı aşikâr. Bu endüstri sistemleri toplamını değiştirmek için, cılız bir çabanın da yeterli kalmadığı malum.

Dünyadaki mevcut eğitim sistemlerinin — özellikle ülkemizde uygulanan sistemler topluluğunun — , insanları uyku hâline sokarak…

Oğuzhan Öçalan

brand director/designer. editor @tipografi curator @archivedbrands

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store