Dehydroepiandrosteron

Opalmed
Opalmed
Mar 3, 2018 · 1 min read

To hormon występujący w ludzkim organizmie w bardzo dużych ilościach. Produkowany głównie przez nadnercze. Badania wskazują na odwrotną korelację pomiędzy wysokimi ilościami DHEA (dehydroepiandrosteronu) oraz DHEAS (siarczan dehydroepiandrosteronu), a częstotliwością występowania raka oraz chorób układu krążenia, alzheimera oraz innych schorzeń związanych z procesem starzenia. Poziom hormonu DHEA osiąga swój szczyt w wieku około 25 lat i stopniowo obniża się z wiekiem. U osób w wieku od 70 do 80 lat stanowi ok 10%-20% poziomu dorosłych w wieku 25 lat.

Przyjmowanie DHEA w badaniach klinicznych wykazało pozytywne efekty pod względem redukcji występowania nowotworów, zwłaszcza u osób starszych. Dodatkowo w przypadku osób starszych wykazano redukcję średniego spadku masy kości co wskazuje na pozytywne efekty w przypadku zwalczania osteoporozy. Przy testach kohortowych dotyczących depresji, grupa otrzymująca DHEA wykazała znaczną poprawę w stosunku do osób, którym zostało podane placebo. Ogólne wyniki badań w przypadku osób starszych pokazywały pozytywne efekty w większości objawów związanych z procesem starzenia się. Z tego powodu DHEA jest brany pod uwagę jako jeden z ważniejszych środków mających na celu redukcję efektów związanych z starzeniem się.

Realny wpływa DHEA na ludzki organizm oraz możliwość zastosowania go jako środka mającego na celu przedłużenie okresu życia oraz zwiększenie sprawności organizmu nie jest w pełni zdefiniowany. Aby jasno określić jego komercyjne zastosowanie konieczne są liczne badania, a ich rezultat może okazać się odmienny od wcześniej zapowiadanych efektów jakie posiada dehydroepiandrosteron.

Jeśli chcesz dowiedzieć przeczytać obszerny artykuł na temat długowieczności i utrzymywania pełnej sprawności w sposób kompleksowy ZERKNIJ TUTAJ.

Jeśli jesteś zainteresowany informacjami na temat innych specyfików zerknij tutaj:

Rapamycyna

Metformina

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store