Metformina

Opalmed
Opalmed
Mar 3, 2018 · 2 min read

Organiczny związek chemiczny. Dimetylowa pochodna biguanidu. Uzyskiwana z rutwicy lekarskiej Galega officinalis. Początkowo była wykorzystywana do zapobiegania niepoprawnym objawom moczu związanym z cukrzycą. Do tej pory stosowana z powodzeniem w leczeniu cukrzycy typu 2. Przez większość czasu wszelkiem badania kliniczne koncentrowały się na jej efektach leczniczych w zakresie cukrzycy.

Dopiero od niedawna zwracano na jej uwagę w zakresie przedłużenie życia. Pod auspicjami programu TAME Targeting Aging With Metformin doktor Nir Barzilai wykazuje pozytywną korelację pomiędzy przyjmowaniem metforminy oraz wydłużeniem życia. Badania pokazały że u pacjentów zanotowano od 24% do 36% redukcji ogólnych przyczyn zgonów oraz od 40% do 57% redukcji zgonów spowodowanych rakiem.

Inne badanie którymi przewodził doktor Zhong wykazały że zarzywanie metorfiny wpływa na proces metylacji DNA. W bardzo eleganckim badaniu wykazalno, że Metformina indukuje zmiany metylacji DNA w całym genomie poprzez modulowanie aktywności hydrolazy S-adenozylohomocysteiny (SAHH), enzymu degradującego S-adenozylohomocysteinę (SAH). Jak się okazuje, SAH jest pośrednikiem molekularnym w cyklu metioniny i jest produktem ubocznym metylotransferazy DNA przenoszącym grupę metylową z metioniny do cytozyn DNA. Jeśli cykl metioniny spowalnia z powodu gromadzenia się homocysteiny lub jeśli poziomy SAH narastają z innych przyczyn, DNMT3B jest bezpośrednio hamowany przez hamowanie zwrotne przez SAH. DNMT3B jest jednym z głównych enzymów do metylacji DNA de novo i jedynym z 3 DNMT, który zwiększa się wraz ze starzeniem. Oto schemat wpływu SAH na DNMT3B.

Rapamycyna — to inny środek który jest interesujący pod względem zastosowania w kuracji przedłużającej okres sprawności fizycznej oraz psychicznej.

Obszerny artykuł na temat długowieczności dostępny jest pod tym adresem. Opisuje on w sposób kompleksowy sposób jaki mietodami można w naturalny sposób przedłużyć swoje życie.

Linki:

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02432287?term=metformin&cond=longevity&rank=1

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01765946?term=metformin&cond=longevity&rank=2

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02511665?term=metformin&cond=longevity&rank=3

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27775072

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store