Rapamycyna

Opalmed
Opalmed
Mar 3, 2018 · 2 min read

Rapamycyna jest środkiem który posiada całe spektrum efektów na ciało człowieka. Jej komercyjna nazwa to Sirolimus. Została początkowo odkryta na wyspach wielkanocnych w glebie jako środek powstrzymujący wzrost grzybów. Produkowana przez bakterie Streptomyces hygroscopicus. Nazwa pochodzi on Rapa Nui czyli natywnej nazwy Wysp Wielkanocnych. Strukturalnie jest bardzo podobna do leku immunosupresyjnego FK-506 (tacrolimus). Początkowo został stworzona jako środek zapobiegający odrzuceniu implantów.

Jednym z najważniejszych badań dotyczących rapamycyny były badania z 2009 roku. W przypadku niezależnie przeprowadzonych badań na grupach heterogenicznych genetycznie grupach myszy regularne podawanie im rapamycyny wydłużało ich życie od 9 do 36%. Działanie środka miało większy efekt im we wcześniejszym wieku rozpoczęto im podawanie specyfiku. Bezapelacyjnie wskazano że rapamycyna ma potencjał na zastosowanie jako środek spowalniający proces starzenia się. Aby rozszerzyć badania należałoby je powtórzyć na znacznie większej liczbie grup z odmiennymi profilami genetycznymi. Dotychczas uzyskane wyniki jednak napawają nadzieją. Efekt wśród myszy pokazywał nie tylko średni wzrost długości życia ale także w każdym przypadku było to związane z wydłużeniem maksymalnej długości życia myszy. Oznacza to że rapamycyny osiągała pozytywne efekty w tym zakresie nie przez wyeliminowanie śmiertelności przez zapobieganie chorobom które powodowały obniżenie średniej długości życia dla populacji, a przez wydłużenie średniej długości życia osobników. Jest to kluczowe dla odróżnienia zjawiska leczenia od zjawiska wydłużenia życia w danej populacji. Niezależne badania Niemieckich instytutów German Center for Neurodegenerative Diseases (DZNE) oraz Helmholtz Zentrum München potwierdziły badania w zakresie zmniejszenia zachorowalności na raka.

Rapamycyna jest makrocyklicznym antybiotykiem trienowym, który wiąże białko wiążące białko cytozolowe FK12 (FKBP12) i hamuje szlak mTOR przez bezpośrednie wiązanie z kinazą mTOR1 (mTORC1). Jest to element wiodący kluczową rolę w progresji cyklu komórkowego. Przez blokadę tego procesu rapamycyna zapobiega podziałowi komórek i w efekcie wstrzymuje proliferację limfocytów T. Bardzo często wykorzystywana w połączeniu z innymi środkami immunosurpresyjnymi. Rapamycyna wykazuje swoje właściwości immunosupresyjne przez blokowania aktywacji i proliferacji komórek T (T limfocyt — typ leukocytu). Jak sugerują badania nieprawidłowa aktywność mTOR jest silnie związana z rakiem środek ten jest badany jako posiadający potencjalne zastosowanie w leczeniu raka.

Od momentu odkrycia rapamycyny udowodniono że posiada ona liczne zastosowania w zakresie inhibicji kinazy mTOR oraz mTOR 1 która w przypadku niekontrolowanego procesu powoduje szerokie spektrum efektów klinicznych niepożądanych w organizmie człowieka. bardzo duże nadzieje są wiązane z kuracjami kombinowanymi gdzie środek ten jest podawany w połączeniu z innymi środkami.

Więcej na temat rapamacyny oraz jej wpływu na długowieczność można znaleźć więcej informacji pod tym adresem.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store