Keras ile Derin Öğrenmeye Giriş
Özgün Genç
1646

Elinize sağlık. Derin öğrenme konusunu kapsamlı bir yaklaşımla ele alıp güzel bir örnekle tamamlamışsınız. İlerleyenler günlerde yeni anlatımlarınızı bekliyorum.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.