Hvilke inntekter gir en lytting og hva må folkebibliotekene betale?

Ørjan Persen
Dec 4, 2019 · 1 min read

I strømmetjenestene for lydbøker regnes ikke en lytting før en bruker har hørt minst 20 % av lydboka. Ifølge Forleggerforenings bransjestatistikk (s. 6) hadde Fabel og Storytel til sammen 3,7 millioner lyttinger i 2018. Den kraftige veksten har fortsatt i år og alt i tredje kvartal har en flere lyttinger enn i hele 2018.

Inntektene fra strømmetjenestene er ikke like mye å rope hurra for. 131 millioner kroner for 3,9 millioner lyttinger gir en gjennomsnittlig inntekt på 34 kroner per lytting.

Folkebibliotekene må med den anbefalte modellen for utlån av e-lydbøker betale med en gang en låner åpner en lydbok og når vi vet at omtrent halvparten av lånerne hører mindre enn 20 % av en lydbok, blir kostnadene høye for bibliotekene.

E-lydbøkene i den nye modellen med lisenspakker på 6 utlån koster i gjennomsnitt 263 kroner (776 titler). Hver lisenspakke gir 3 utlån som høres over 20 % og dermed en sammenlignbar kostnad for bibliotekene på 88 kroner per lytting, noe som er 2,5 ganger så mye som strømmetjenestene betaler.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store