เมื่อผมได้เป็น dev ที่ ascend
Prasert Pratiphakorn
245

เดือนมิถุนายนปีนี้จะมีรับมั้ยคะ เราจบเดือนมิถุนายนอ่ะ น่าเสียดายจัง

Like what you read? Give Oppa Taetae a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.