Düşüncelerinizin kontrolünü ele geçirin
Gürcan Öztürk
445

Çok güzel olmuş “Dur demeyi öğrenin” kısmında ki sorular hep kafama gelir ,meşgul eder beni. Nasıl baş edeceğimi hala tam oturtamadım.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.