De, Da’yı Ayıramayanla Olmaz!
Damla T
46911

Harika bir yazı. Ben de tereddüt ettiğim her kelime için Google’a danışıyorum. Elinize sağlık

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.