Yahoo!’yu bir Türk şirketi satın alsa ne olurdu?
Umut Gökbayrak
25428

Vestel bunu kovalamak yerine ne yazık ki MWC 16'da araç içi şarj aparatı tanıtıyor. 4–5 sene öncesinin teknolojilerini piyasaya kabul ettirmeye çalışıyor. Çok fırın var çok ekmek var…

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.