.button.button.button.button
Adrià Fontcuberta
41

Que 0100 sigui més gran que 00100, és perquè completa la longitud amb zeros per la dreta per igualar totes les xifres abans de comparar?

Entenc perfectament la lògica de la especificitat (i ens agrada), però em trenca la formula tal com l’has pintat:

0 1 0 0 > 0 0 10 0

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Oriol Ferràndez Grau’s story.