.button.button.button.button
Adrià Fontcuberta
51

Que 0100 sigui més gran que 00100, és perquè completa la longitud amb zeros per la dreta per igualar totes les xifres abans de comparar?

Entenc perfectament la lògica de la especificitat (i ens agrada), però em trenca la formula tal com l’has pintat:

0 1 0 0 > 0 0 10 0

Like what you read? Give Oriol Ferràndez Grau a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.