Loony Quest — 1 joc, 3 idees

Apunts sobre com està fet un joc després d‘unes partides — Apuntes sobre como está hecho un juego después de unas partidas


Versió en català

Després d’algunes partides he tret una llibreta i he apuntat tres idees sobre creació de jocs que he après analitzant diferents aspectes del joc:

Com es pot sorprendre a un jugador? Es aquest cas se li fan propostes que no s’espera. Som davant un joc de dibuix on no cal saber dibuixar, ni interpretar el que han dibuixat els altres, només cal que dibuixi un recorregut sobre un acetat i després el posi sobre una plantilla per comprovar si el nostre dibuix trepitja, travessa o encercla els elements desitjats i evita els indesitjats.

Com es concreta cadascun dels reptes? El repte està dividit en nivells, cadascun amb un objectiu clar, i suposadament amb una progressió de dificultat. En cada cas saps què has de fer encara que potser no tens les habilitats per fer-ho.

Quines dinàmiques es generen entre els jugadors? No hi ha una estratègia que asseguri la victòria, però després de cada nivell els jugadors miren què han fet els seus adversaris i intenten copiar les petites tècniques que els han donat més punts. Poc a poc el grup va generant petites estratègies comunes que es repeteixen nivell rere nivell.

Versión en castellano

Después de algunas partidas, he apuntado en una libreta tres ideas sobre creación de juegos que he aprendido analizando diferentes aspectos del juego:

¿Cómo se puede sorprender a un jugador? En este caso se le hacen propuestas que no se espera. Estamos ante un juego de dibujo donde no hace falta saber dibujar, ni interpretar lo que han dibujado los demás. Sino que hay que dibujar un recorrido sobre un acetato y luego ponerlo sobre una plantilla para comprobar si nuestro dibujo pisa, atraviesa o rodea los elementos deseados y evita los indeseados.

¿Como se concreta cada uno de los retos? El reto está dividido en niveles, cada uno con un objetivo claro, y supuestamente con una progresión de dificultad. En cada caso sabes qué tienes que hacer aunque quizás no tienes las habilidades para hacerlo.

¿Qué dinámicas se generan entre los jugadores? No hay una estrategia que asegure la victoria, pero después de cada nivel los jugadores miran qué han hecho sus adversarios e intentan copiar las pequeñas técnicas que les han dado más puntos. Poco a poco el grupo va generando pequeñas estrategias comunes que se repiten nivel tras nivel.