İster inanın ister inanmayın fakat gerçek bu!!!
Selahattin Algan
114

Selahattin Bey: 1- Sıraladığınız bilim insanlarının Kuran’ı referans alarak bilimsel üretimlerini gerçekleştirdiklerine dair herhangi bir veri yok. 2- Bu mantıkla hareket ederseniz, Ateist, Hristiyan, Budist, Hindu ya da Yahudi bilim insanlarını sıralarlar ki, bu da tezinizi çürütmek için yeterli olur. 3- Son olarak da tanrının kendisine, kitabına ve peygamberlerine inanabilmek için insanların referansına gereksinim duymak büyük ironi… Ayrıca kim gerçekten adil ve iyilik dolu bir tanrının olmasını istrmez ki.. Keşke öyle bir yaratıcı olsaydı da, biz de birbirimizi yemeden, şüpheye yer bırakmaksızın, tartışmaksızın inansaydık ve mutlu mesut yaşasaydık…

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.