Ultra Başarılı İnsanlardan Aşırdığım 12 Güçlü Alışkanlık
Yiğit Yılmaz
4797

  • Kıymetli olan “az ama devamlı olandır”. Bizler makina yada robot değiliz.
  • Hayatını güneşe göre programla.
  • Alışkanlıkların “meleke” sıfatını alabilmesi için, 21 - 41 gün boyunca kesintisiz tekrar edilmesi gerekir.
  • Sosyalleş. En yalın hali ile insanlara yardım et!
One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.