Yaklaşık 4 yıldır bir yazılım firmasında arayüz tasarlıyorum. Yani arayüz dediysem yönetici hariç ekibin 4 kişiden oluştuğunu ve diğerlerinin sadece kod yazdığını belirtirsek içerik yönetiminden kullanıcı isteklerine kadar bakıyorum aslında. Durumdan şikayetçi değilim, ben tasarımı bitirdikten sonra adamlar onları yazarken Mortal Kombat oynayacak değildim ya (aslında tek başına pek sarmıyor)…

Osman Talha Dikyar

UX Designer

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store