This story is unavailable.

istikbal varsayılan yön, gelecek manasına geliyor, ‘o an’dan mukaddem hazırlanılması gereken yakın gelecekten bahsetmesine engel sınırlayıcı bir anlamı yok, hitabın konusu da şimdiki zaman kipli türk gençliği, doğmamış gençliğe hitap gibi bir şerh içermiyor metin.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.