Nova aplikacija pomaže paušalcima

OTP banka Srbija
Jun 15, 2016 · 2 min read

Podržali smo startap Pausal.rs koji pomaže paušalcima da lakše vode svoje poslove putem jednostavne aplikacije, a preduzetnici koji otvore račun u našoj banci imaju poseban popust za korišćenje ove vredne tehnologije

Aplikacija Pausal.rs svojom jednostavnošću i lakoćom upotrebe predstavlja pravu malu revoluciju u vođenju preduzetničkog poslovanja za svakog paušalca.

Testiranje aplikacije je besplatno tokom juna, dok će od jula klijenti Sosijete ženeral banke Pausal.rs koristiti po sniženoj ceni od samo 490 dinara mesečno!

Vođenje KPO knjige, izdatih i naplaćenih faktura, izračunavanje i plaćanje poreza i doprinosa, kao i popunjavanje dokumentacije za zdravstvene knjižice, jesu dodatne obaveze za paušalce koje iziskuju i vreme i novac, ali razvoj inovacija omogućava da sve te poslove u budućnosti zameni jedna veb-aplikacija.

Pausal.rs je novi startap na tržištu koji pomaže preduzetnicima paušalcima da izmire svoje obaveze brzo, efikasno i po zakonu. Ovu aplikaciju osmislile su Sofija Popara i Dušanka Šešlija, na osnovu dugogodišnjeg iskustva s fintek startapovima i knjigovodstvom.

- Iskustvo s paušalcima koji su sa mnom kontaktirali tražeći pomoć i savete nedvosmisleno je ukazalo na to da postoji ogromna potražnja za ovakvim softverom — objašnjava Popara.

Možda ne čudi to što su potencijal nove aplikacije prvi prepoznali baš bankari. Jer naša banka je i sama poznata po inovacijama u sferi onlajn usluga, a kroz partnerstvo sa Pausal.rs, s jedne strane podržavamo ovaj mladi startap, dok sdruge strane omogućavamo našim klijentima da ovu aplikaciju koriste po značajno sniženim cenama.

Pjer Bosk, član Izvršnog odbora Sosijete ženeral banke, ističe da saradnja sa srpskim startapovima uključuje više formi — banka može da bude kupac njihovih proizvoda, ali i da distribuira njihove usluge svojim klijentima, kao u slučaju Pausal.rs.

- Verujem da IT startapovi mogu biti veliki pokretač srpske ekonomije — istakao je Bosk.

Pausal.rs čuva sve podatke o agenciji korisnika, omogućava im da izmire sve obaveze i da za manje od minut naprave tačnu i profesionalnu fakturu u dinarskoj ili stranoj valuti. Aplikacija takođe omogućava popunjavanje dokumentacije za zdravstenu knjižicu.

Jedino što ne omogućava korisnicima jeste greška.

Testirajte besplatno aplikaciju Pausal.rs!

OTP banka Srbija

Written by

Vaša Societe Generale banka nastavlja da posluje kao OTP banka Srbija! Imamo novo ime, novu boju i nalazimo se na dobro poznatim adresama: www.otpsrbija.rs/info

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade