250 Followers
·
Follow

Kommunikasjon er kjempeviktig, lærer vi tidlig. Men noen ganger er det en dårlig løsning på et større og dypere problem. Her kommer tre eksempler.

Image for post
Image for post
Behovet for mer kommunikasjon er et symptom på at noe ikke virker. Finn kjerneproblemet.

Kommunikasjon blir gjerne sett på noe som alltid er en god ting, altså viktig. Og for all del, kommunikasjon er ofte viktig. Men det kan også være en dårlig løsning på et større og mer underliggende problem.

Når regelverket er vanskelig å forstå, må noen forklare det. Hvis tjenesten er vanskelig å bruke, må noen lage en tjenesteveileder. Og hvis alle i bedriften er misfornøyde, må HR lage et intranett. Vi kommuniserer fordi vi har et problem. Men rotårsaken er sjelden kommunikasjon i seg selv. …


Når store organisasjoner med flere tusen ansatte skal lære av små startups er det uunngåelig at de tryner underveis. Her kommer 4 klassiske feil når “alle” i bedriften skal jobbe smidig.

Image for post
Image for post
Norske bedrifter omfavner Lean Startup og smidig metodikk når de går fra tradisjonell hierarkisk struktur til laginndeling og tillitsbasert ledelse.

Det er jævlig langt fra Silicon Valley til Oslo, kom det fra en kollega for noen år siden. Poenget var: det å ukritisk omfavne alt som gjøres av startup og tech-savvy bedrifter på amerikansk vestkyst er kanskje ikke det smarteste når organisasjonen knapt har det digitale på agendaen i det hele tatt.

I en verden der Amazon, Facebook og Google er ledestjernene er det lett å se hvordan vi i teorien bør jobbe. Fra gammel hierarkisk struktur til det som så fint kalles “organisasjoner som levende organismer” med autonome team, styrt etter kundebehov, tverrfaglig og som raskt kan levere fra idé til kode. …


Stadig flere virksomheter innser at design er kompetanse som er mer enn visuell pynt. Men de fleste har likevel bare anledning til å ansette eller leie inn noen få designere. Så hva gjør du når du jobber i en organisasjon der de fleste ikke er designere?

“Moss kommune søker tjenestedesigner” så jeg i en annonse for et par måneder siden. Min første tanke var: “Shit, det der blir en ensom og tøff jobb”. Og bare så det er sagt, jeg vet mye om kommune-Norge, men lite om Moss. …

About

Ove Dalen

Writer, advisor, strategist. Netlife Effekt.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store