12 years after I introduced it to Norwegian telco Telenor in a design project, pair writing is a natural part of the toolbox for UX writers and content designers everywhere. Here’s what I’ve learned about pair writing through the years.

Pair writing is a technique for collaborating on content in real time. Instead of exchanging drafts, two people sit down together to write.
Illustration: Netlife


Behovet for mer kommunikasjon er et symptom på at noe ikke virker. Finn kjerneproblemet.


Norske bedrifter omfavner Lean Startup og smidig metodikk når de går fra tradisjonell hierarkisk struktur til laginndeling og tillitsbasert ledelse.


Stadig flere ansetter designere, men ikke alle ser verdien av design.


Er du usikker på effekten av innholdet ditt? Sjekk hva målgruppen trenger, revurdér og gjør mange tester.

  • Utydelige konsepter: Liten bevissthet om det de skriver faktisk gir verdi. Og ofte generisk innhold som ikke skiller dem fra konkurrentene.
  • Innholdsrelevans: Mange…Vi har flere kanaler enn noen gang. Likevel opplever mange at det også er vanskeligere enn noen gang å nå frem.
  • Utydelige konsepter: Liten bevissthet om det de…


KonkretiseringOve Dalen

Writer, advisor and strategist in Netlife.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store