14/5/2017

Ale z niego drań. Ciul. Idiota. Jak można nie odbierać od córki telefonów przez cały dzień. A ta mała dziewczynka chciała tyko swojemu tacie złożyć życzenia urodzinowe.

Wszystkiego dobrego, ojcze roku. Niech cię jasny trafi szlag.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.