Estonya dijital kimlik kartı (E-yerleşim) — Nedir, ne değildir?
Husamp
494

Peki Estonya bu 200bin icin 40bin aldi. Kalan 160bin Türkiye’ye geldiginde bir vergiye tabi olmuyor mu?

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.