Enuygun, bundan yaklaşık 11 yıl önce kurulmuş ürün ve kullanıcı odaklı bir teknoloji şirketi. Enuygun’da bugün özellikle seyahat alanında her ay milyonlarca kullanıcımıza hizmet veriyoruz. Ülkemizde her 10 yurt içi uçak biletinin biri Enuygun web sitesi veya mobil uygulaması üzerinden alınıyor. …

ozge besirli

CGO - Chief Growth Officer @wingie @enuygun

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store