Ürün Stratejisi ‘‘Hayır’’ Demekten İbarettir.
Emre Aksoy
261

Bu yazı ilk olarak GIRIS.IO’da yayımlanmamıştır. Orijinal hali şurada; https://blog.intercom.io/product-strategy-means-saying-no/

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.