Yazınız için çok teşekkürler. Gerçekten güzel yerlere değinmişsiniz.
Cengiz Bahar
1

Çok teşekkür ediyorum, umuyorum yardımcı olabilmişimdir. Sevgiler :)

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.