Gamer bir kadınsa erkeği çok iyi anlayacağını ve oyun bozanlık yapacağını düşünmüyorum :)
Cengiz Bahar
1

Birlikte trailer izleyip gaza gelebilir, Steam’den birbirlerine oyun hediye edebilir, soundtrackler’i satın alabilir hatta üzerine saatlerce konuşabilirler. Kesinlikle katılıyorum :)

Like what you read? Give Öznur Doğan a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.