Zaman

Zaman herşeyin ilacı demişlerdi anlamazken. Zaman uzun ve sıkıcıydı gençken. Altın tepside sunsalar niye yakut değil diye edepsizleşecekken.

Yıl ikibin on sekiz oldu ben otuz yediyken..

Zaman hiç bir şeye ilaç olmadı belki ama çok şeye çare oldu gözlerim görebiliyorken…

Hoş geldin ikibin on sekiz senden zaman alacaklarım var.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.