มองระบบที่ทางภาครัฐฯ พัฒนาขึ้น สำหรับการเลือกตั้งครั้งที่ 28 (24 มี.ค. 2562)

  1. เว็บไซต์ตรวจสอบหน่วยเลือกต้ังจากกรมการปกครอง
  2. แอพพลิเคชั่น SmartVote
  3. การจัดการข้อมูลผู้สมัคร ส.ส.​ของทาง กกต.​

1. เว็บไซต์ตรวจสอบหน่วยเลือกต้ังจากกรมการปกครอง

ถ้าจำไม่ผิดเว็บไซต์นี้ปล่อยให้คนใช้งานช่วงประมาณ 1 เดือนก่อนการเลือกตั้ง ซึ่งคาบเกี่ยวกับการลงทะเบียนเลือกต้ังล่วงหน้า ตัวระบบใช้งานค่อนข้างง่าย เพียงแค่กรอกเลขบัตรประชาชน ระบบจะบอกรายละเอียดได้ว่าผู้ใช้งานมีสิทธิเลือกตั้งที่เขตและหน่วยเลือกตั้งใด

หน้าจอการใช้งานของระบบตรวจสอบสิทธิการเลือกตั้งของกรมการปกครอง
  1. CAPTCHA เป็นแค่ตัวตรวจเช็คว่าผู้ใช้งานที่เปิดหน้าเว็บอยู่นั้นเป็นคนจริงๆ หรือเปล่า แต่ไม่ป้องกันการเรียกขอข้อมูล (Request) ไปที่เซิฟเวอร์ตรงๆ
  2. นั้นหมายความว่า ถ้าเรารู้ว่าตัวเว็บมีการขอข้อมูลจากเซิฟเวอร์อย่างไร ผู้ไม่หวังดีก็จะสามารถใช้คำสั่งด้านล่างเรียกซุ่มดูข้อมูลเหล่านี้ได้ เพียงเปลี่ยน <ID> ถ้าหากรู้โครงสร้างของรหัสบัตรประชาชน ซึ่งโครงสร้าง 13 หลักของเลขบัตรประชาชนนั้นมีเปิดเผยต่อสาธารณะ นั้นหมายความว่าการซุ่มเผื่อให้ได้เลขบัตรที่ถูกต้องตามหลักนั้นเป็นไปได้
curl -X POST \ https://election.__.go.th/Election/cervote/Indexctl/vote_info \  
-H 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded' \
-d 'search_check=pid&id_no=<ID>'

2. SmartVote

แอพพลิเคชั่น SmartVote นั้นเริ่มปล่อยให้ทั่วไปดาวน์โหลด ได้ประมาณช่วง กลางเดือน กุมภาพันธ์ แต่บางฟังก์ชันการทำงานยังไม่ถูกเปิดให้ใช้แต่แรก และถยออัพเดตเพิ่มเติมภายหลัง ฟังก์ชันเหล่านั้น ได้แก่ การใช้เลขบัตรประชาชนค้นหาหน่วยเลือกตั้ง และรายชื่อผู้สมัครตามเขตต่างๆ

หน้าจอต่างๆของแอพพลิเคชัน SmartVote
ขั้นตอนการเรียกขอข้อมูลจากเซิฟเวอร์ของแอพพลิเคชัน SmartVote
  • ในกรณีที่มีฟังก์ชันการใช้งานครบถ้วน SmartVote เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับการให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการเลือกตั้ง
  • เวอร์ชั่นแรกๆ ไม่สมบูรณ์ ขาดฟังก์ชันหลักๆ ทำให้ผู้ใช้งานกลุ่มแรกๆ ละเลยแอพพลิเคชั่นและหันไปใช้งานระบบอื่นๆ ที่มีฟังก์ชันคล้ายคลึงกัน
  • การเป็นแอพพลิเคชันทำให้ใช้เวลาค่อนข้างนานในการปล่อยเวอร์ชันแก้ไข เมื่อเทียบกับการพัฒนาเว็บไซต์ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วสามารถพัฒนาได้เร็วกว่า และสามารถมีฟังก์ชันการทำงานได้เหมือนกัน

3. ระบบการจัดการข้อมูลผู้สมัคร และการเอาไปใช้งาน

ในช่วงที่มีการประกาศรายชื่อผู้สมัคร ส.ส. นั้น มีผู้สมัครบางรายมีคุณสมบัติไม่ตรงหรือผิดพลาด

รายงานข่าวเรื่องข้อผิดพลาดของข้อมูลผู้สมัคร ส.ส.
ตัวอย่างการใช้โปรแกรม Sketch สร้างเอกสารข้อมูลผู้สมัคร ส.ส.

--

--

http://pat.chormai.org

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store