มีอะไรในบ้าง data.go.th

Pattarawat Chormai
Sep 16, 2016 · 1 min read

ข้อมูล ณ​ วันที่ 15/09/2559

ภายในเว็บไซต์ data.go.th มีข้อมูลทั้งหมด 817 ชุดข้อมูลโดยแบ่งออกเป็น 17 หมวด โดย 5 หมวดหลักคือ

 1. ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม (166 ชุด)
 2. เศรษฐกิจ การเงิน และอุตสาหกรรม (108 ชุด)
 3. งบประมาณ และการใช้จ่ายของภาครัฐ (95 ชุด)
 4. คมนาคม และโลจิสติกส์ (87 ชุด)
 5. สาธารณสุข (76 ชุด)

แต่มีข้อสังเกตุอยู่หลายข้อคือ

 1. หลายชุดข้อมูลที่สามารถรวมเป็นชุดเดียวกันได้ แต่ทางเว็บไซต์แยกออกเป็นคนละชุด ตัวอย่างเช่น ข้อมูลหน่วยงานบริการสุขภาพโดยข้อมูลชุดนี้มีทั้งหมด 61 ชุด แยกออกไปตามแต่ละจังหวัด ซึ่งจริงๆสามารถรวมเป็นข้อมูลชุดเดียวกันได้ โดยแยกตามฟิลด์จังหวัด
 2. ข้อมูลบางชุดซ้ำซ้อนกัน ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนคือ ข้อมูล รายงานทะเบียนวัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี กับ รายงานทะเบียนวัด จังหวัดสุราษฎร์ธานี รวมแล้วข้อมูลชุดนี้ในเรื่องนี้มีประมาณ 152 ชุด คิดเป็น 91% ของหมวดศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม หรือ 18% ของข้อมูลทั้งหมด
 3. ประเภทไฟล์ของชุดข้อมูลนั้นมีหลายประเภท ทั้ง PDF, CSV, XSL*, XML(Web Service) ถ้าจะให้การใช้งานมีความสะดวกทางเว็บไซต์ควรจะกำหนดไฟล์มาตรฐานที่ทุกชุดข้อมูลควรมี เช่น CSV เป็นต้น ในกรณีที่กำลังดำเนินการจัดทำ CSV ทางเว็บไซต์ก็อาจจะขึ้นสถานะของข้อมูลว่ายังไม่พร้อมใช้งาน
 4. ไฟล์ CSV ( Comma Separate Value ) ของบางชุดข้อมูลนั้นมีการแบ่งคอลัมน์ที่ไม่ชัดเจน ทำให้ไม่สามารถเอาข้อมูลไปประมวลผลได้เลย
การแบ่งคอลัมน์ทีไม่ชัดเจนในไฟล์ CSV

และบางไฟล์มีปัญหา Encoding ไม่สามารถใช้ text-editor เปิดดูได้โดยตรง

ปัญหาของ Encoding ของไฟล์ CSV

โดยรวมแล้ว เรามีจุดเริ่มต้นที่ดีทางด้านนโยบาย Open Data แต่อาจจะต้องปรับปรุงด้านคุณภาพของข้อมูล เพื่อให้การเข้าถึงและการนำไปใช้พัฒนาต่อยอดสะดวกมากยิ่งขึ้น

  Pattarawat Chormai

  Written by

  http://pat.chormai.org

  Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
  Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
  Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade