Mému optimismu nepřidali ani někteří mentoři, na které jsme se podle jejich slov mohly obrátit pouze „se zajímavým a přínosným projektem, se kterým se běžně v práci nesetkám“.
Jak vyhodnocovat přínos blogu?
Anna Jasková
122

WTF? Na ktere?

Like what you read? Give Pavel Dolezal a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.