कितीही

कितीही चुकले तरी तुझ्या नजरेचा धाक पुरेसा आहे माझ्यासाठी

कितीही दुःख असले तरी, त्या अश्रूंना पुसण्यासाठी तुझ्या हातांची साथ नेहमी आहे माझ्या पापण्यांवरती

कितीही एकटी असले तरी तुझ्या घट्ट मिठीची ऊब आहे माझ्यासंगी

कितीही कामात रमले तरी तुझ्या एका हाकेची चाहूल लागते माझ्या मनी

कितीही सावरले तरी पुन्हा धडपडला भाग पाडते मन तुझ्यासाठी

अणि तुला कितीही विसरण्याचा प्रयत्न केला तरी, तुझ्या आठवणी खोल जखम देऊन जातात माझ्या मनी

Like what you read? Give Komal Padsalgi a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.