การ custom setter method ง่ายๆ

คือมันรู้เรื่องเองอยู่แล้ว สังเกต param

หมายเหตุ จุดประสงค์หลัก เพื่อ assign ค่า ไม่ใช่ UI

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Plagorn <><’s story.