Geçmiş acımasız bir iklim, geçmiş kovalıyor, geçmiş acıtıyor. Geçmişe dönüş korkusu kalbi buram buram yakıyor. Her şey artık geride kaldı ya da biz güçlüyüz diyip ruha ağır yükler bırakan kaderle alay edebilme kabiliyetini bulabilmek bu denli mi zor insan için? Yoksa korkuları serbest bırakmakta çok mu geç kaldık, bu da mı kaçmış oldu? Can acısı korkusu, can havliyle geçmişin güzel ihtimallerinin gerçek olduğu ana gidip o ana sarılıp kalma ihtiyacı, susamışlık; deli bir susamışlık. İklimler hep sertti belki ama mevsimine uydurmak zor geliyor kalpteki serzenişleri.

E.İ

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.