ของกินย่าน Shinjuku

  1. Isomaru Suisan Shinjuku 3-Chome
  • มีเมนูภาษาปะกิด เพราะฉะนั้น ขุ่นน้องไม่ต้องกลัวไปไยเลยเคอะ หอยสดๆปิ้งกันสดๆ ของที่เจ๊ว่าเด็ดสุดคือ คานิมิโซะ ย่าง (มันปูปรุงรส )อร่อยเหาะ สมัยก่อนกินแต่สดๆ พอเอามาย่าง ม้าเลิกกินแบบสดๆเลยคะ ซาชิมิก็สด กินแกล้มเหล้าแสนเบิกบาน หอยตัวเท่าบ้าน
One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.