สวัสดีค่ะ เราชื่อ แพร เป็นนักศึกษาจาก University of Minnesota เมเจอร์ Finance เราได้มาฝึกงานที่บริษัท Tencent ในช่วงปิด summer ของมหาลัยตอนปีสองขึ้นปีสาม ในแผนก Branding and communication จะมาเล่าประสบการณ์ที่ได้ให้ทุกคนฟังค่ะ \ (•◡•) /

เราฝึกงานในแผนก branding and communication ของ JOOX โดยมีพี่จูเนียร์ พี่ธัช และ พี่นุชชี่ เป็น mentor ให้ค่ะ งานส่วนใหญ่ที่ทำ จะเป็นงาน analyze data (เราได้ลองดู data ของ social media advertisement กับ ASO ค่ะ) โดยเราใช้ excel เพื่อที่จะได้ insight อะไรใหม่ๆที่น่าสนใจ และสามารถเอาไปต่อยอดเป็น marketing campaign หรือ strategies ต่อไปได้ค่ะ โดยหลังจากวิเคราะห์แล้วก็จะนำกราฟ หรือตารางของข้อมูลมาทำเป็น presentation เพื่อมาพรีเซ้นให้พี่ mentors ฟัง เพื่อฟัง feedback ค่ะ

แต่เพื่อนๆคนไหนที่ฟังคำว่า excel แล้วเตรียมตัววิ่งหนี ก็ไม่ต้องกังวลไปนะคะ! ก่อนเรามาฝึกงานเราก็ทำไม่ค่อยเป็นค่ะ เคยเรียนมานิดหน่อยแต่ก็ไม่เคยทำแบบจริงจังเลย ._. …

Panchaya Tanthavorn

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store