Τα πράγματα που γράφεις είναι τόσο προφανή για κάποιους από εμάς, που κάποιες φορές αισθάνομαι πως…
Alex Emexezidis
21

Αυτή η ασυμετρία δημιουργεί τις “ευκαρίες” και τα κέρδη.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.