Καλά όλα αυτά (αν και λίγο πολύ γνωστά και κατά τι κλισέ) αλλά το να αναφέρεστε στο επάγγελμα του…
Nick Triantafyllidis
12

Η παραπάνω πρόταση δεν λέει: οι δημοσιογράφοι είναι έμποροι πόνου και δυστυχίας αλλά αν κάποιος βγάζει λεφτά από τον πόνο και τη δυστυχία μάλλον είναι δημοσιογράφος, έπρεπει να προσθέσω και πολιτικός και πωλήτες συστημάτων ασφαλείας. Νομίζω ότι όλα τα δελτία ειδήσεων στην τηλεόραση σε αυτό το είδος του εμπορίου είναι. Σαφώς υπάρχουν και πολλοί που κάνουν άψογη δουλεία βλέπε InsideStory.gr.

Like what you read? Give Panos Papadopoulos a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.