Όπως τα λες είναι φίλε!
Γιώργος Τσίτος
21

Θα πρέπει να μην χρησιμοποιούμε ταμπέλες και να δακτυλοδοτούμε ανθρώπους. You keep on doing and other may follow or not.

Like what you read? Give Panos Papadopoulos a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.