Εξαιρετικό.
Konstantinos Liakeas
11

Thanks. Χωρίς Grammarly στα Ελληνικά βρίσκομαι στη Β’ Δημοτικού.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.