Ett öppet brev till blivande Sverigedemokrater
Björn Henriksson
89

Hej, kan du hänvisa till länkarna med bluff-forskning som sprids som en löpeld? Gällande dubbelmordet på IKEA så kanske du tänker på Merit Wager som skrev att om myndigheterna hade verkställt utvisningen som beslutats hade detta undvikits, eller vilka artiklar hänvisar du till?

Like what you read? Give Björn a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.