Lekser
Bård Standal
65

Flott skrevet, og helt enig! En av mine døtre argumenterte mot lekser med denne perlen: Oppfølging av lekser tar så mye tid i skoletimene at vi ikke har tid til å lære noe.

Like what you read? Give Geir Gundersen a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.