ตัวอย่างการวิเคราะห์การวิจัยเชิงปริมาณกับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ได้แก่ การวิจัยเรื่อง “การยินยอมให้มีความสัมพันธ์ทางเพศก่อนแต่งงานและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยินยอมให้มีความสัมพันธ์ทางเพศก่อนแต่งงาน” (ระพีพรรณ ภู่ผกาพันธ์พงษ์, 2540) เป็นการศึกษาด้วยระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ มุ่งศึกษาข้อมูลเชิงปริมาณที่เป็นตัวเลขจากกลุ่มตัวอย่างเพื่ออ้างอิงถึงประชากร ตามหลักนิรนัย โดยมีการทดสอบสมมติฐานทั้งหมด 13 ประเด็น ในลักษณะความสัมพันธ์เชิงเหตุผล โดยมีเหตุที่นำมาทดสอบ 13 ตัวแปร และมีผลที่นำมาทดสอบ 1 ตัวแปร ผลการศึกษาพบว่ายอมรับ 10 สมมติฐาน โดยอันดับแรก ได้แก่ การยินยอมให้มีความสัมพันธ์ทางเพศก่อนแต่งงานของเพื่อนสนิท และสมมติฐานอีก 9 สมมติฐานที่ได้รับการยอมรับ ส่วนสมมติฐานที่ปฏิเสธมี 3 สมมติฐาน การวิจัยนี้จึงเป็นการศึกษาหา “ความจริง” ที่มีหนึ่งเดียวและเป็นวัตถุวิสัย โดยนักวิจัยปราศจากอคติและค่านิยมกับเรื่องราวที่กำลังศึกษา มีการใช้ “แบบสอบถาม” เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล จากกลุ่มตัวอย่าง 688 คน ใช้เทคนิคการสุ่มตัวอย่างจากประชากรเพื่อสร้างข้อสรุปทั่วไป ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล และนำเสนอเป็นตารางและรายงานสรุปผลการวิจัย

--

--