The Vedas

"वेदान्त भनेको वेदको सार भनेको हो । त्यो सार के हो भने—यो संसारमा ईश्वर व्याप्त हुनुहुन्छ । उहाँकै अंश हामी हौं । हाम्रो चेतना र ईश्वरको चेतना एउटै हो । यो जगत्को पदार्थमा जुन नाशवान् छ, त्यो चेतना होइन । जड र चेतन मिलेर जगत् बनेको छ हामीले जड जगत्लाई छोडेर चेतन जगत्मा पस्नुपर्छ । त्यहाँ वियोग छैन, दुःख छैन । संसारमा रहुन्जेल शुभकर्म गर्नुपर्छ । शुभकर्मले चेतना वा आत्मज्ञान पाउन सहायता गर्छ । आत्मज्ञानबाट ईश्वरज्ञान हुन्छ । "
-- Mukunda Sharma

Translation: The Vedanta is the summary of the Vedas. The summary is: God is everywhere in this universe. We are a small part of God. Our consciousness is like God’s consciousness. What is destructible in this universe is not consciousness. The visible coupled with the consciousness make this world. We should move from the flesh to the spirit. In the spirit world there is no suffering. As long as we are in this world we should do right. Those good deeds lead to self realization. Self realization leads to realization of God.

Kumar: Wake Up To God