Jesus Riding Donkeyby aberry89 (DeviantArt)

#01 Adventskalender

Första advent är fortfarande en helg då väldigt många går i kyrkan. Intressant nog är det inte en söndag som stryker medhårs. Vi möter Jesus på väg in i Jerusalem, samma händelse som vi läser om på palmsöndag. Folket ropar “Hosianna”, som ju betyder “rädda oss”, ett rop till en kung. Det är just här det hettar till, det paradoxala i hur Messias, kungen, kan göra anspråk som på en och samma gång är så höga och så anspråkslösa. För det är inte så ödmjukt som vi kanske tror att rida in på en åsna. Det är kanske ödmjukt men det är samtidigt en signal minst lika tydlig som limousin och röda mattan är för oss. Genom sin tydliga anspelning på profeten Sakarja blir det ett anspråk på att vara Messias.

Världen (i det här fallet tempelmakten och romarna) känner sig hotad, precis som den gjorde när han föddes och Herodes dräpte alla gossebarn i Betlehem, som liksom föregriper korset. Folket vill ha en kung (och därmed egen statlig suveränitet), men Gud vill inte ge dem en kung, ge dem en avgud, ge dem makt. Gud vill ge dem ett uppdrag och en kallelse att bära ut Guds rike tvärs över alla riken. Här ekar det av 1 Sam 8, där Samuel inte vill ge folket en kung, eftersom han vet vad det kommer att leda till.

Folket vägrade dock att lyssna till Samuel. ”Nej”, ropade de, ”vi vill ha en kung, så att vi blir som alla andra folk, en kung som skipar rätt åt oss, som går i spetsen för oss och utkämpar våra strider.” När Samuel hörde vad folket hade att säga framförde han det till Herren, och Herren svarade: ”Gör dem till viljes och låt dem få en kung.”

Men så är det inte med Guds rike. Advents stora tema är Guds rikes ankomst (advent betyder ju just ankomst). Och vi ser Guds rike bryta in på många sätt — genom Jesus förstås, men också genom många andra händelser i Bibeln och i världshistorien. Och om och om igen får vi se historien upprepas på just den punkten — att det kommer i konflikt med världens makter. Jesus utmanar ständigt, men aldrig för att själv gå in och ta över. Något annat pågår, underifrån. Mer om det i kommande luckor.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.