Just a little soul.
Just a little soul.

Just a little soul.

I walk. I breathe. I live.~ Madly. Infinitely. Eternally | ॐ Namah Shivaya