รีวิว Olympus PEN E-PL8 กล้องมิเรอร์เลสรุ่นเล็กหน้าตาดีที่มีกันสั่น3แกน
Tor Chanon
753

มี EPL 7 ค่ะ แต่ยังไงก็ขอบคุณมากค่ะ

จะเอาเทคนิคไปปรับใช้ๆๆๆ

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.